Thursday, January 18, 2018
linkedin youtube

CNAHA Leadership Team 2014-2015

Current Board Member


President:   Yuxin Fan (Basic Research), Hongsheng Guo (Clinic)

Vice presidents:

Jie Cheng

Dayuan Li

Xiushi Liu

Yutao Xi

Zijian Xu

General Secretary:   Ning Jiang

Treasurer: Li Chen

Membership Director: Lei Gao, Liying CaiCNAHA Committees and Chairs (2016-2017)

I. Education: 
Chair: Peng Zhou. Co-chair: Dan Hu.
II. Electrophysiology: 
Chair: Yongmei Cha. Co-chair: Jialin Su.
III. Interventional: 
Chair: Chun Huie Lin. Co-chair: Xuming Dai.
IV. Structural Heart Disease: 
Chair: Cynthia Taub. Co-chair: Liwen Tang (CHD).
V. Cardiac Imaging: 
Chair: Feng Xie. Co-chair: Dayuan Li.
VI. Cardiothoracic Surgery: 
Chair: Kenneth Liao. Co-chair: Zhandong Zhou.
VII. Translational Research:
Chair: Xinliang Ma. Co-chair: Ganxin Yan.
VIII. GW-ICC: 
Chair: Li Zhang. Co-chair: Yuxin Fan.


 

 

symptoms for hiv how can you get hiv/aids hiv aids test
the best spy software for android best android spy app free gps software for android